Casal de nadal

Si us plau omplir tot el full.
És molt important pel bon funcionament del casal

Dades del nen /na

Talla de samarreta:
Té germans al casal:

Dades familiars


Informació personal del nen/a

És alèrgic/a o intolerant?
Pren algun medicament?
Pateix alguna discapacitat motriu o psíquica?
En cas afirmatiu, necessita monitor de suport o vetlladora?
Sap nedar per si sol?

En compliment del que disposa la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer informàtic propietat de NeedSports Serveis Esportius i de Lleure Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació y oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció info@needsports.cat