Formulari d'inscripció, Si us plau omplir tot el formulari.

Activitats extraescolars curs 2021/22

Ampa El Pi

A quina activitat us voleu inscriure

Dades del nen/a

Té germans en altres extraescolars de Needsports:

Talla de samarreta:

Dades familiars

Informació personal del nen/a

És Al•lèrgic/a o intolerant?

Pren algun medicament?

Pateix alguna discapacitat motriu o psíquica?

Tipus de pagament

Periodicitat:

Mètode de pagament:

Banc Santander: IBAN ES 79 0049 1767 36 2210024257

Dades domiciliació

Referència de l'ordre de domiciliació: Ampa El Pi

Nom del creditor NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS, direcció Carrer Llibertat 116, local 1 Codi postal: 08800 Població: Vilanova i la Geltrú, Província: Barcelona, País: Espanya

En el cas de l'escola Pompeu Fabra, IES Manuel de cabanyes, IES can puig, els pagaments seran 50% a l'octubre i 50% al desembre.

Autorizacions

Declaro que són certes les dades donades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s’adjunta, i que estic obligat/da a comunicar a NeedSports qualsevol variació rellevant que pogués produir-se d’ara endavant.

A participar: Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar l’activitat extraescolar durant el curs a l’escola, activitat gestionada per l’empresa NeedSports i que organitza l’AMPA. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu en cas d’extrema urgència.

A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de l’Article 5 de la LLEI ORGÀNICA 15/1999, 13 de desembre, de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

Al Dret d’Imatge: Donat que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la LLEI 5/1982, de 5 de Maig, sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo a l’empresa organitzadora a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant les activitats per fer-ne nomes ús en el marc de les activitats com la seva difusió, transformació i reproducció)

A marxar sol: Autoritzo a l meu fill/a a marxar sol una vegada finalitzat l’horari de l’activitat.

A recollir-lo un altra persona: Autoritzo a les següents persones perquè es puguin fer càrrec del meu fill/a al finalitzar les activitats.

Inscriure'm

En compliment del que disposa la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer informàtic propietat de NeedSports Serveis Esportius i de Lleure Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació y oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció info@needsports.cat