Ampa Escola Mediterrània

Si us plau omplir tot el full.

Activitats

Dades del nen /na

Familia Socia AMPA

Talla de samarreta:
Té germans en altres extraescolars de Needsports:

Dades familiars


Informació personal del nen/a

És Al•lèrgic/a o intolerant?
Pren algun medicament?
Pateix alguna discapacitat motriu o psíquica?
En cas afirmatiu, necessita monitor de suport o vetlladora?

Tipus de pagament

Si us plau marqueu el que correspongui


Banc Santander: IBAN ES 79 0049 1767 36 2210024257

Referència de l'ordre de domiciliació: Ampa Escola Mediterrània

Nom del creditor NEEDSPORTS SERVEIS ESPORTIUS, direcció Carrer Llibertat 116, local 1
Codi postal: 08800 Població: Vilanova i la Geltrú, Província: Barcelona, País: Espanya

En el cas de l'escola Pompeu Fabra, IES Manuel de cabanyes, IES can puig, els pagaments seran 50% a l'octubre i 50% al desembre.

En el cas de l´escola Aragai el pagament sera cada dos mesos oct - des - feb - abril

AUTORITZACIONS

Declaro que són certes les dades donades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s’adjunta, i que estic obligat/da a comunicar a NeedSports qualsevol variació rellevant que pogués produir-se d’ara endavant.

  • A participar: Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar l’activitat extraescolar durant el curs a l’escola, activitat gestionada per l’empresa NeedSports i que organitza l’AMPA. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu en cas d’extrema urgència.
  • A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de l’Article 5 de la LLEI ORGÀNICA 15/1999, 13 de desembre, de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.
  • Al Dret d’Imatge: Donat que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la LLEI 5/1982, de 5 de Maig, sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo a l’empresa organitzadora a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant les activitats per fer-ne nomes ús en el marc de les activitats com la seva difusió, transformació i reproducció)
  • A marxar sol: Autoritzo a l meu fill/a a marxar sol una vegada finalitzat l’horari de l’activitat.
  • A recollir-lo un altra persona: Autoritzo a les següents persones perquè es puguin fer càrrec del meu fill/a al finalitzar les activitats.

En compliment del que disposa la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer informàtic propietat de NeedSports Serveis Esportius i de Lleure Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació y oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció info@needsports.cat