Casal de Nadal Pompeu Fabra

Si us plau omplir tot el full.

Dades del nen /na

Talla de samarreta:
Té germans al casal:

Dades familiars

Relació amb el nen:

Altres contactes en cas d'emergència:

Contacte 1

Contacte 2

Informació personal del nen/a

És al·lèrgic/a o intolerant? *

Pren algun medicament? *

Pateix alguna discapacitat motriu o psíquica? *

En cas afirmatiu, necessita monitor de suport o vetlladora?

Sap nedar per si sol?

Dades de assistència

Setmanes que assistirà

23/12 al 24/12
27/12 al 31/12
03/01 al 07/01
Casal complet

AUTORITZACIONS

Declaro que són certes les dades donades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s’adjunta, i que estic obligat/da a comunicar a NeedSports qualsevol variació rellevant que pogués produir-se d’ara endavant.

A participar: Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar totes les activitats del casal gestionat per l’empresa NeedSports i que organitza l’AFA de l'escola. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal.

A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de l’Article 5 de la LLEI ORGÀNICA 15/1999, 13 de desembre, de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

Al Dret d’Imatge: Donat que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la LLEI 5/1982, de 5 de Maig, sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo a l’empresa organitzadora a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant les activitats del casal, per fer-ne nomes ús en el marc de les activitats del casal, com la seva difusió, transformació i reproducció)

A l’administració de medicaments: Autoritzo als monitor/es de l’empresa NeedSports a administrar al meu fill/filla el següent medicament amb prescripció facultativa durant tota l’estada al casal.

A marxar sol: Autoritzo a l meu fill/a a marxar sol una vegada finalitzat l’horari del casal, durant tot el casal i sota la seva responsabilitat.

A recollir-lo un altra persona: Autoritzo a les següents persones perquè es puguin fer càrrec del meu fill/a al finalitzar les activitats del casal.

Jo, amb DNI com a mare/pare/tutor del nen/a em faig responsable de la veracitat de les dades i autoritzacions donades, i per a que consti.

En compliment del que disposa la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer informàtic propietat de NeedSports Serveis Esportius i de Lleure Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació y oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció info@needsports.cat